bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgkzielonka.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce zgkzielonka.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej – 09.11.2018 rok

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Dokumenty umieszczone na stronie internetowej są skanem wersji papierowych, lub powstały z plików Word. Na stronie nie istnieją mechanizmy ułatwiające nawigacje pomiędzy powtarzającymi się elementami. Nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2021 roku

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Pod adresem zgkzielonka.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce
05-220 Zielonka
Ul. Krzywa 18
Tel. 22 781 09 11
E-mail: zgk@zielonka.pl

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście znajduje się na krótszej ścianie budynku od drogi wjazdowej na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonce , w celu przywołania urzędnika można nawiązać kontakt telefoniczny pod nr 22 781 09 11.

Przy budynku znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce nie posiada tłumacza języka migowego.Opublikował: ZGK Zielonka
Publikacja dnia: 03.02.2021
Podpisał: ZGK Zielonka
Dokument z dnia: 03.02.2021
Dokument oglądany razy: 81